REKLAMA

W Pakości szukają najpiękniejszego ogrodu i balkonu

11:52, 06.07.2017 | #InowrocławZawszeNaCzasie
REKLAMA
Skomentuj

Od jutra mieszkańcy gminy Pakość mogą zgłaszać się do konkursu na naj­pięk­niej­szy ogród i bal­kon. Do wygrania są bony o wartości klikuset złotych.

Celem kon­kursu jest aktywizacja miesz­kań­ców i moż­liwość przed­stawienia efek­tów ich pracy w ogrodzie i/​lub na bal­konie. To także promocja pomysłowo­ści i ciekawych roz­wiązań dekorator­skich i ogrod­niczych stosowanych przez miesz­kań­ców Gminy Pakość. Celem pośred­nim jest także poprawa estetyki Gminy, a także docenienie dbało­ści o własną posesję i ogród, a w rezul­tacie wyłonienie i nagrodzenie naj­pięk­niej­szych ogrodów i tarasów z terenu Gminy Pakość.

Warun­kiem uczest­nic­twa w kon­kur­sie jest wypeł­nienie karty zgłoszeniowej, znaj­dującej się na stronie Urzędu Miej­skiego lub na stronie www​.bar​cikow​scy​.eu. Do deklaracji należy dołączyć 3–10 aktual­nych zdjęć ogrodu lub bal­konu w for­mie cyfrowej lub na papierze fotograficz­nym. Widok można rów­nież udokumen­tować w for­mie filmu, którego czas nie może prze­kroczyć 5 minut.

Do wygrania bony w wysoko­ści 600 zł, 300 zł, 150 zł na zakup roślin w Szkółce Roślin Ozdob­nych Bar­cikow­scy oraz pakiet natural­nych nawozów Florendi i statuetka. Ter­min nad­syłania zgłoszeń został prze­dłużony do 14 lipca.

Organizatorem konkursu jest Bur­mistrz Pako­ści oraz Szkółka Bylin Barcikowscy.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ki24.info | Prawa zastrzeżone | 2017