Zamknij
REKLAMA

SZELIGA: Czy wiecie Państwo, że...

20:25, 12.02.2018 | #ZawszeNaCzasie
REKLAMA
Skomentuj


...chodnik przy ulicy Bolesława Chrobrego będzie miał po remoncie cztery oblicza?

Część trawiasta pozostanie traktem porośniętym trawą, bo prace remontowe obejmują tylko jedno pobocze drogi. Została rozebrana część polbrukowa, aby kostkę "przełożyć" w tym samym miejscu. Część asfaltowa chodnika, nieco spękana, pozostanie bez zmian. Podobnie jak odcinek pokryty płytkami. Tam również można dostrzec nieco braków.

Mieszkańcy ulicy, którzy brali udział w dyskusji z Prezydentem Miasta podczas osiedlowego spotkania, nie kryli swojego oburzenia. "Dlaczego nasza droga jest robiona w gorszym standardzie?", "Czy my jesteśmy inni od pozostałych mieszkańców osiedla Solno?" - takie pytania kierowano do miejskich urzędników.

"Bo to jest remont" - odpowiadał Pan Prezydent dodając jednocześnie, że będzie nowa, równa nakładka bitumiczna na jezdni. Remontowe meandry tłumaczyła również Pani Prezydent, która jest mieszkanką osiedla Solno, a w ratuszu odpowiada za nadzór nad inwestycjami drogowymi.

Czy wyjaśnili wszystkie wątpliwości pytających? Czy przekonali mieszkańców do standardu zaplanowanych robót?

W ubiegłym roku proponowałem powalczyć o środki zewnętrzne na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego. W ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej można uzyskać 50% dofinansowanie z budżetu państwa (maksymalnie 3 mln zł). Ratusz nie uwzględnił mojego wniosku. Podjęto decyzję o aplikowaniu do ww. programu w sprawie przebudowy ulicy Błonie. Wniosek Prezydenta Inowrocławia znalazł się na dalekim miejscu listy rankingowej i nasze miasto nie otrzyma dotacji w kwocie 642 890,00 zł, zaplanowanej po stronie dochodów w miejskim budżecie.

Na 31 maja br. został wyznaczony termin zakończenia remontu ulicy Bolesława Chrobrego. Wtedy mieszkańcy zobaczą nowe (i stare) oblicze swojej drogi. 

[ZT]8285[/ZT]

(#ZawszeNaCzasie)

Dziennikarz obywatelski, bloger, felietonista i pasjonat samorządności, aktywnie uczestniczący w debacie publicznej na temat funkcjonowania lokalnego samorządu oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Sławomir Szeliga
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

Z SolnaZ Solna

3 4

Mam pytanie do autora, które poprzedzę krótkim wstępem. Proszę o odpowiedź prostą i bezpośrednią. Pańskie ambicje powrotu w ławy samorządowe są przejrzyste i zapewne uzasadnione. Czytając Pańskie przemyślenia, często przyznaję Panu rację. Czy nie obawia się Pan jednak, że gdy uda się zasiąść w jakimś organie samorządowym (a pewnie kiedyś się uda, naród coraz mniej świadomy), Pańskie plany i projekty runą w proch i pył, rozbijając się o zwykłe realia ekonomiczne. Bo może się okazać, że obecna ekipa, choć indolentna na wielu płaszczyznach, zrobiła co było możliwe do zrobienia w danym czasie. 21:47, 12.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Sławomir SzeligaSławomir Szeliga

21 3

W dniu 17 stycznia 2017 roku zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Miasto Inowrocław przewidywało przeprowadzić w 2017 roku. W I kwartale zaplanowano wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego /w zakresie wykonania dywanika asfaltowego/. Orientacyjna wartość zamówienia usługi - 30 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 nie było przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego. Nie było również zadań przewidzianych do aplikowania o dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W związku z tym 25 stycznia 2017 roku wystąpiłem do Prezydenta Miasta proponując złożenie wniosku w celu uzyskania 50% dofinansowania z tego źródła dla ww. inwestycji drogowej na osiedlu Solno. Podzielam pogląd komentatora "z Solna" iż "realia ekonomiczne" miejskiego budżetu determinują konieczność podejmowania skutecznych starań o środki zewnętrzne, aby realizować "plany i projekty".

Ulica Bolesława Chrobrego pełni funkcję drogi "ponadlokalnej" w układzie komunikacyjnym miasta. Jest głównym traktem w tej części osiedla Solno i łączy dwie /wylotowe z miasta/ drogi powiatowe. Poprzez ulicę Marulewską i Szymborską Miasto Inowrocław łączy się z terenami wiejskimi /Marulewy, Miechowice/. Na osiedlu Solno nie ma wielu instytucji publicznych istotnych dla lokalnej społeczności. Dostępność komunikacyjna dla mieszkańców do ośrodków kultury, zdrowia, aptek, szkół czy przedszkoli, zlokalizowanych na sąsiednim osiedlu, jest związana z korzystaniem z ulicy Bolesława Chrobrego. Po zakończeniu inwestycji drogowej na ulicy Kasztanowej nowe zadanie byłoby kolejnym odcinkiem w ciągu komunikacyjnym z najbardziej dynamicznie rozwijającą się częścią osiedla mieszkaniowego /poprzez Jesionową/. Przy ulicy znajdują się miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. "Ponadlokalność" drogi stwarzała szansę na współpracę w zakresie dofinansowania przez Powiat Inowrocławski.

2 lutego 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia ukazało się ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej. Przedmiotem zamówienia było m.in.ułożenie nawierzchni bitumicznej ulicy Bolesława Chrobrego na osiedlu Solno. W zakres projektu wchodziła również regulacja i wymiana krawężników, wymiana progów zwalniających na progi z kostki betonowej i opracowanie projektu organizacji ruchu.

6 lutego 2017 roku otrzymałem odpowiedź z ratusza. Autor e-maila podzielał "moje zdanie, że ulica ta jest ważna dla mieszkańców osiedla Solno". Stwierdził jednocześnie, że "znając kryteria przyznawania dofinansowania ma ona małe szanse na uzyskanie wymaganej liczby punktów" i "przedstawił symulację oceny ewentualnego wniosku opartą o ocenę... ulicy Górniczej.

Z urzędowej analizy wynikało, że "inwestycja może liczyć na 19 punktów na 40 możliwych". Przypomniano również, że "w roku 2016 ostatnie zadanie, które otrzymało dofinansowanie uzyskało ocenę 27,33 pkt". "Zapomniano" dodać, że informacja dotyczyła listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji przed postępowaniem przetargowym u wnioskodawców. Oszczędności przetargowe oraz rezygnacje samorządów z realizacji zadań powodowały w poprzednich latach uzupełnienie tej listy o kolejne wnioski z niższą oceną. W ramach naboru w 2015 roku do dofinansowania zostało zakwalifikowanych ostatecznie 36 gminnych zadań drogowych, a trzy ostatnie otrzymały po 20 pkt!

W związku z tym uważałem, że warto powalczyć o dotację z budżetu państwa na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego.

Nie podzielałem również opinii, że "nie ma możliwości uzyskania dodatkowych punktów poza tymi, które zostały określone" i "wątpliwe jest uzyskanie wsparcia Powiatu Inowrocławskiego w wysokości umożliwiającej uzyskanie punktów". Za partnerski udział w realizacji zadania można otrzymać maksymalnie 5 pkt. W urzędowej analizie nie uwzględniono żadnego. Ze swojej strony deklarowałem obywatelski wniosek w tej sprawie do Starosty Inowrocławskiego. Miałem również wrażenie, że istniała szansa na wspólną, ponadpartyjną interpelację radnych powiatowych z tego okręgu wyborczego /P.Czarnolewski - PSL, J.Tarczewski - PiS, H.Procek - PO, P.Strachanowski - Porozumienie Ryszarda Brejzy/, aby zrealizować tę inwestycję w kolejnym roku budżetowym w ramach partnerstwa z Powiatem Inowrocławskim.

Autor analizy przyznał, że "Miasto Inowrocław w celu uzyskania punktów dla ulicy Górniczej" stosowało argumentację, na jaką powoływałem się w swoim piśmie oceniając ponadlokalny charakter ulicy Bolesława Chrobrego, ale "niestety kryteria są jasno określone i żadna droga w mieście ich nie spełni". Nie poinformowano mnie, czy Miasto Inowrocław zgłosiło zastrzeżenia, do których miało prawo jako wnioskodawca i odwołało się od oceny komisji oceniającej wnioski... Nie wszystkie zastrzeżenia są uwzględniane, ale zawsze warto skorzystać z tej szansy. Czasem skutkuje to kolejnymi przyznanymi punktami i przesunięciem się wyżej na liście rankingowej.

Ze względu na to, że ulica jest drogą do szkoły proponowałem rozważenie wykonania przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem oraz ścieżki rowerowej, które również podwyższyłyby ocenę wniosku zwiększając szansę na uzyskanie dofinansowania. Tym bardziej, że modernizacja przyszkolnych ulic /Kasztanowej i Jana III Sobieskiego/ zwiększyła bezpieczeństwo uczniów korzystających z rowerów, a ulica Bolesława Chrobrego jest przedłużeniem ww. traktów komunikacyjnych. Mój wniosek był złożony w okresie, gdy w ratuszu były podejmowane decyzje dotyczące dokumentacji projektowej, które miały określić parametry techniczne i standard planowanej do przebudowy drogi. Za "kryterium techniczne" można było uzyskać najwięcej punktów w ramach rządowego programu.

Zdając sobie sprawę, o czym wspomniał również komentator "z Solna", z wielu przesłanek do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji drogowej / ograniczone środki własne, konieczność realizacji innych zadań/ uważałem, że tym bardziej znaczenia nabiera rozważenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego.

Miałem wrażenie, że wszystkim nam zależy na zmianie oblicza drogi zgodnie z oczekiwaniami jej użytkowników, a mieszkańcy osiedla Solno będą bardziej zadowoleni z przebudowy o wyższym standardzie.

W związku z tym 7.02.2017 roku skierowałem kolejne pismo do Prezydenta Inowrocławia z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy z uwzględnieniem mojej analizy ratuszowej odpowiedzi na mój wniosek. 28.02.2017 roku poinformowano mnie o podtrzymaniu stanowiska Urzędu Miasta Inowrocławia w przedmiotowej sprawie. Tym razem zabrakło szczegółowego odniesienia do możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego...

6.03.2017 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonania dokumentacji projektowej ułożenia nawierzchni bitumicznej ulicy Bolesława Chrobrego. Pracę wykonał Zakład Usług Technicznych z Mogilna za cenę 11.685,00 zł.

Szkoda, że zarządca drogi zrezygnował z walki o 50% dofinansowanie jej przebudowy ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Kilka inowrocławskich ulic zostało przebudowanych dzięki rządowej dotacji /m.in. Świętokrzyska, Macieja Wierzbińskiego czy Marii Skłodowskiej - Curie/ w okresie mojej pracy w samorządzie powiatowym. 22:54, 12.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© ki24.info | Prawa zastrzeżone