Zamknij
REKLAMA

praca fizyczna na magazynie
StPr/20/1441
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

opieka nad pacjentami w sanatorium
StPr/20/1439
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

maszynowe szycie odzieży
StPr/20/1440
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
StPr/20/1435
data rozpoczęcia pracy od 10.07.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

-prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, -przygotowanie OPZ oraz wzorów umów pod względem formalno-prawnym, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, -prowadzenie korespondencji oraz współpraca z wydziałemn RZGW oraz Nadzorami Wodnymi, -przygotowanie szacunkowej wartości zamówienia, wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego, -prowadzenie zbiorczej ewidencji zamówień publicznych w ramach Planu Utrzymania, -przygotowanie do zamieszczenia na stronie urzędowej BIP PGW WP dokumentacji przetargowej związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
StPr/20/1427
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

-Udział w programowaniu, planowaniu inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim, prowadzeniu inwestycji z zakresu gospodarki wodnej. -Udział w bilansowaniu, weryfikowaniu i przygotowywaniu planów inwestycyjnych zarządu zlewni i potrzeb inwestycyjnych w oparciu o analizy i wnioski. -Udział w określaniu potrzeb finansowych dla planowanych zadań inwestycyjnych. -Udział w przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie. -Udział w procesie realizacji inwestycji. -Udział w prowadzeniu spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych. -Współpraca w zakresie opracowywania lub aktualizacji dokumentów planistycznych/miejsce pracy:Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
StPr/20/1425
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

spawane elementów,
StPr/20/1424
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

produkcja pieczywa
StPr/20/1422
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace porządkowe, koszenie trawy, przycinanie żywopłotu
StPr/20/1426
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

-zarządzanie pracami podległego zespołu, -opracowywanie programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania: wód i urządzeń wodnych, śródlądowych dróg wodnych, budowli przeciwpowodziowej na śródlądowych drogach wodnych wystepowanie do właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich o zatwierdzenie wykazu zadań utrzymaniowych; -określenie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie o środki na realizację; -prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 191 Ustawy; -bieżąca analiza kosztów zadań utrzymaniowych i końcowe rozliczenie zadań,
StPr/20/1428
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

REKLAMA